hren

PRIJAVE OD 16. SRPNJA DO 17. RUJNA        
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano, objavljeno je na web stranicama Ministarstva kulture.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:
- redovne djelatnosti udruga u kulturi
- dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
- glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti
- kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
- vizualnih umjetnosti
- inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
- monografija iz područja kulture i umjetnosti
- knjižnične djelatnosti
- potpore izdavanju knjiga
- izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija
- književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga
- književnih programa u knjižarama
- muzejske djelatnosti
- zaštite i očuvanja arheološke baštine
- zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
- zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
- zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara
- digitalizacije kulturne baštine
- međunarodne kulturne suradnje
- izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Prijave se podnose u razdoblju od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine.

Više na ovom LINKU


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij