hren

Polaznici se primaju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim
tijelima Grada Kaštela na vrijeme od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) za slijedeća radna mjesta:

1. Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu – 1 polaznik
Uvjeti: magistar ili stručni specijalist društvene struke
2. Referent 1-glavni knjigovođa-prihodi – 1 polaznik
Uvjeti: srednja stručna sprema društvene struke
3. Referent 1-za obračun komunalne naknade i naknade za uređenje voda stanovništva-blagajnik – 1 polaznik
Uvjeti: srednja stručna sprema ekonomske struke
4. Referent 2 za društvene djelatnosti – 1 polaznik
Uvjeti: srednja stručna sprema društvene struke
5. Viši stručni suradnik za kulturnu i povijesnu baštinu – 1 polaznik
Uvjeti: magistar ili stručni specijalist humanističke struke
6. Viši referent za geodetske i opće poslove – 1 polaznik
Uvjeti: sveučilišni ili stručni prvostupnik društvene struke
7. Referent 1 za evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva – 2 polaznika
Uvjeti: srednja stručna sprema tehničke struke

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, JMBG i OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt) te sva radna mjesta iz javnog poziva na koja se prijavljuju i u kojem upravnom odjelu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma, uvjerenje ili svjedodžba)
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava

Prijave s prilozima podnose se u roku od osam dana od dana objave javnog poziva kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Grad Kaštela, s naznakom: "Prijava za stručno osposobljavanje", Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, poštom ili se predaju neposredno u pisarnici Grada Kaštela.

Javni poziv je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01. prosinca 2017. godine.

Cijeli tekst javnog poziva pogledajte OVDJE


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij