lusicko brce

Turistička zajednica grada Kaštela objavila je Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2022. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog ili međunarodnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju. 

Poziv se odnosi na manifestacije koje doprinose razvoju turizma i kulturne i povijesne baštine, podizanju kvalitete i količine turističke ponude u Kaštelima, razvoju kongresnog, kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma, razvoju sadržaja koji omogućuju poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone, te stvaranju prepoznatljivog imidža turizma grada Kaštela.

Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju:

1. Kulturnih manifestacija,
2. Zabavnih manifestacija,
3. Sportskih manifestacija,
4. Eno-gastronomskih manifestacija,
5. Ostalih manifestacija

Prednost kod dodjele potpora imati će manifestacije, koje se održavaju u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije, koje se održavaju u 2022. Godini, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 • sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi),
 • izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu,
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
 • najam prostora za održavanje manifestacije,
 • troškovi smještaja, te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika, temeljem ugovora,
 • druge potrebe u svrhu održavanja manifestacije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to trgovačka društva, obrti, kulturne i druge javne ustanove te udruge građana.

Za potporu za pojedinu manifestaciju se može kandidirati samo organizator manifestacije, koji u cijelosti organizira manifestaciju za koju traži potporu.

Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja turističke članarine ili boravišne pristojbe, te oni koji nisu uspjeli ishoditi potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi .

TZGK može organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije prema slijedećim kriterijima:

 • kvaliteta i originalnost projekta,
 • doprinos projekta razvoju turističke ponude Kaštela
 • karakter manifestacije (sastav izvođača – domaći i/ili inozemni ),
 • vrijeme održavanja manifestacije,
 • mjesto održavanja manifestacije,
 • trajanje manifestacije,
 • tradicija održavanja manifestacije /održivost,
 • osigurano financiranje manifestacije (visina osiguranih sredstava iz vlastitih sredstava organizatora i interesnih subjekata),
 • sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
 • promocija manifestacije (medija plan i iznos sredstava za promociju, procjena ekvivalenta marketinške vrijednosti ukupnih promotivnih aktivnosti),
 • medijska pokrivenost manifestacije,
 • ekonomski i dr. učinci manifestacije (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od manifestacije).

Prilikom odobravanja sredstava vodit će se računa o slijedećim prioritetima:

1.         vrsti, veličini i značenju manifestacije za lokalnu zajednicu, županiju i Hrvatsku,
2.         broju zainteresiranih subjekata koji bi se uključili u manifestaciju,
3.         broju turista koji bi prisustvovali manifestaciji,
4.         ukupni broj gledatelja manifestacije,
6.         snaga tradicije manifestacije i broj godina održavanja manifestacije,
7.         ukupnoj vrijednosti manifestacije,
8.         rokovima i dinamici održavanja manifestacije,
9.         mogućnosti održivog razvoja manifestacije,
10.       dosadašnjim ulaganjima (ukoliko ih je bilo),
11.       medijska popraćenost manifestacije, kao u lokalnim i nacionalnim, tako i u međunarodnim medijima.

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore TZGK organizator mora dostaviti:

1.         obrazac zahtjeva „PM-2022“ koji je sastavni dio Javnog poziva
2.         dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3.         potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva),
4.         potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Kaštela da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Kaštelima po bilo kojoj osnovi,
5.         program i troškovnik manifestacije.

O zahtjevima pristiglim na Javni poziv raspravlja Povjerenstvo za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama koje će predložiti odluku o raspodjeli sredstava iz Programa potpore turističkim manifestacijama, koju donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Kaštela.

Popis korisnika s odobrenim iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava biti će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Kaštela neposredno nakon sjednice Turističkog vijeća.

Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici grada Kaštela te se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakama „Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“  na adresu Turistička zajednica grada Kaštela, Lušiško brce 5, 21215 Kaštel Lukšić

Rok podnošenja kandidature je 04. ožujka 2022. godine .

TZGK će odobrena sredstva potpore doznačiti Organizatoru nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne dokumentacije (dokaz tj. računi i ugovori u iznosu odobrenih sredstava ili više).

Prijavnicu za ovaj Javni poziv možete skinuti OVDJE


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno