hren

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća korisnike doplatka za djecu d a do 1. ožujka 2021. trebaju podnijeti zahtjeve kako bi mogli bez prekida nastaviti primati doplatak i u 2021. godini. Dohodovni cenzus i dalje iznosi 2.328,20 kn prosječno mjesečno po članu kućanstva, odnosno 70 posto proračunske osnovice koja za 2021. god inu iznosi 3.326,00 kn. Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi / uredu HZMO-a prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu potrebno je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti potvrdu poslodavca o svoti naknade koju je isplatio zbog bolovanja na teret sredstava HZZO—a, potvrde centra za socijalnu skrb o ostvarenoj novčanoj naknadi roditelja njegovatelja te o udomiteljskoj naknadi i potvrdu o plaći, mirovini ili drugom opo rezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu.

Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u RH kao i status o redovitom školovanju djece utvrđuje se službenim putem te uz zahtjev nije potrebno prilagati dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj god ini kao ni školske potvrde. lznimka su potvrde o školovanju djece u inozemstvu.

Od 1. siječnja 2021. poslovi rješavanja o pravu na doplatak za djecu primjenom ured bi Europske unije o koordinaciji sustavu socijalne sigurnosti  u prvom stupnju, osim u Područnoj službi u Zagrebu obavljat ce se i u svim područnim službama i područnim uredima HZMO-a.

Tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici HZMO-a, a može se i kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. Zahtjev se može se podnijeti i usmeno u zap is nik, a može se predati besplatno i u svim poštanskim ured ima na području RH.

Takoder, omogućeno je i podnošenje e-zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu putem e-Usluga u sustavu e-Građani.

Podsjetimo, za ispunjenje općih uvjeti za ostvarivanje prava koji su propisani Zakonom o doplatku za djecu potrebno je:

-da pod nositelj zahtjeva ima hrvatsko  državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri god ine prije podnošenja zahtjeva

-da ima status azilanta, stranka pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske

-da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kn)

-da pod nositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom

-da pod nositelj zahtjeva uzdržava dijete. 

Pravo na doplatak za djecu za dijete s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom kao i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisnoo ukupno ostvarenom dohotku kućanstva. Kućanstvo pod nositelja zahtjeva doplatka za djecu čine bračni / izvanbračni drug i članovi obitelji, pod uvjetom da zajedno žive, privređuju i troše ostvareni ukupni dohodak. 

Ako su pod nositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva ostvarili dohodak ili mirovinu iz inozemstva, uz zahtjev treba priložiti kopiju ugovora o radu u inozemstvu i dokaze o visini navedenih primanja u neto iznosu.Svima koji zahtjev pod nesu nakon 1. ožujka 2021. pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, kao i onima koji podnose novi zahtjev. Iznimno, za novorođeno dijete pravo se priznaje od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta.

Osobe koje su zaposlene u drugim državama članicama EU, Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj Konfederaciji, a njihov bračni, izvan bračni ili razvedeni drug je zaposlen u Hrvatskoj i djeca imaju prebivalište u  Hrvatskoj,  kao i izaslani radnici zahtjev za doplatak za djecu obavezno podnose u Hrvatskoj.

Korisnici kojima zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu podnesen u prethodnoj godini još nije riješen u Hrvatskoj i / ili u drugoj d ržavi članici EU, EGP-a ili Švicarskoj konfederaciji te korisnici kojima je u tijeku žalbeni ili sudski postupak, također trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u tekućoj godini. 

Napominjemo da korisnicima kojima od 1. ožujka 2021. u odnosu na prethodnu godinu nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, doplatak ce se nastaviti isplaćivati na temelju ranije donesenog rješenja.

Rješenja se donose korisnicima kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava ili kojima u 2021. prestaje pravo na doplatak za djecu.Radi ostvarivanja prava na doplatak za djecu u drugim državama članicama EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji, HZMO ne izdaje potvrde o (ne)primanju doplatka za djecu u Hrvatskoj jer se te informacije medu državama razmjenjuju službenim putem.

Rješenja o nastavnom ostvarivanju prava po zahtjevima primjenom pravnih propisa EU donose se bez obzira na to je li korisniku u odnosu na prethodnu godinu utvrđena promjena u visini doplatka za djecu. 

Više informacija možete pronaći OVDJE.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij