hren

Nadzor nad provođenjem propisanih odredbi obavljat će vlasnici

Odlukama o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracija Kaštela-Trogir i Split-Solin i njima gravitirajućih područja, koje je na sjednici 13. prosinca usvojila Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, precizno su definirani načini, odnosno upućivanje na obvezu i dopuštena tehnička rješenja na koja su pravne i fizičke osobe dužne otpadne i sanitarne vode ispuštati putem građevina za javnu odvodnju, građevina urbane oborinske odvodnje i individualnih sustava odvodnje te je određen nadzor nad provedbom odluka i novčane kazne u slučaju nepravilnosti.

Za Vodovod i kanalizaciju Split (ViK), kao izrađivača dokumenata, najznačajnije je da se u ovim velikim infrastrukturnim projektima oborinske vode ne smiju nekontrolirano slijevati u kanalizacijski sustav javne odvodnje jer to dovodi do velikih problema za funkcioniranje samog sustava, ali i zaštitu okoliša.

Kako su postojeći sustavi javne odvodnje otpadnih voda jedinica lokalne samouprave na području aglomeracija razdjelnog i mješovitog tipa, navedenim odlukama je propisano kako oni ubuduće trebaju biti razdjelni, a iznimno mješoviti gdje je to tehnički i ekonomski opravdano i gdje to VIK dopusti. Na područjima gdje se gradi razdjelni sustav odvodnje, uz izgradnju fekalne kanalizacije potrebno je planirati i graditi oborinsku kanalizaciju.

Odlukama o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracija također je propisano da se prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih objekata (restorana, objekata brze prehrane, hotela i kampova) vode iz praonica vozila te sve ostale tehnološke otpadne vode u kojima koncentracija opasnih i drugih tvari prekoračuje dopuštene granične vrijednosti sukladno odgovarajućim podzakonskim aktima.

Nadzor nad provođenjem propisanih odredbi (održavanje individualnih sustava odvodnje, postavljanje malih sanitarnih uređaja, pražnjenje septičkih jama i sl.) obavljat će vlasnici putem javnih isporučitelja vodnih usluga, odnosno ViK-a, a u slučaju sumnje na nepravilnosti, na teren će izlaziti ViK-ovi vodni redari.

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno navedenim odlukama, primjenjuju se prekršajne odredbe i novčane kazne propisane Zakonom o vodama i Zakonom o vodnim uslugama, drugim zakonima te podzakonskim aktima.

Samom usvajanju odluka koje je Županijska skupština donijela pozivajući se na Zakon o vodama, prethodila je dugotrajna i opsežna procedura tijekom koje su na prijedloge odluka pozitivno očitovale Hrvatske vode 10. lipnja, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora) 22. srpnja 2020. godine. Savjetovanje s javnošću provelo se u razdoblju od 03. do 17. studenog 2020. godine

Foto : Pixabay
Izvor : Dalmacijadanas.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij