hren

ŠTO SVE MORATE ZNATI O PODNOŠENU ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE OVOG PRAVA
Tek nekoliko dana, točnije do kraja veljače, preostalo je za podnošenje zahtjeva za dječji doplatak u tekućoj godini, pa je svim onima koji to još nisu učinili krajnje vrijeme da dostave potrebnu dokumentaciju ukoliko žele ostvariti to pravo ili bez prekida nastaviti primati doplatak i u 2020. ako su na njega imali pravo i do sada.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i ove je godine na svojim stranicama objavio detaljan podsjetnik vezano za ostvarivanje ovog prava u kojem se mogu pronaći informacije o podnošenju zahtjeva, uvjetima stjecnja prava na doplatak za djecu, cezusima i svotama doplatka, doplatku za djecu primjenom uredbi EU i Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji...

Svima koji zahtjev podnesu do 1. ožujka, pravo se priznaje od dana njegovog podnošenja, baš kao i onima koji podnose novi zahtjev, izuzev za novorođeno dijete za koje se pravo priznaje od dana njegovog rođenja ako je zahtjev predan u roku od mjesec dana od dana rođenja djeteta.

Zahtjev se podnosi osobno ili poštom nadležnoj područnoj službi, odnosno područnom uredu ili ispostavi Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik ili predati besplatno  u svim poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.

U njemu treba navesti sve identifikacijske podatke, adresu podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva, one o bračnom statusu i odnosu/srodstvu s djecom za koju traži doplatak za djecu  i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva, za koje treba navesti jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi, boravi li ili prebiva dijete za koje se traži doplatak za djecu izvan RH, je li za dijete ostvareno, i ako je, od kada i  u kojoj državi članici EU pravo na obiteljsko davanje, koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži doplatak za djecu, postoji li oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak za djecu te je li djetetu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja, prema posebnim propisima, osiguran stalan smještaj u ustanovi.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti i dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put. Za nastavno ostvarivanje prava uz zahtjev je potrebno dostaviti samo izjavu o promjenama u odnosu na prethodno rješenje ukoliko ih je bilo, dok novi korisnici trebaju priložiti i presliku osobne iskaznice ili elektronički zapis iz sustava e-Građani za podnositelja i članove kućanstva, rodne listove za djecu za koju traže doplatak ali i za maloljetnu djecu za koju ne traže doplatak, rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluku suda (o skrbništvu, udomiteljstvu..), potvrdu MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijardnom zaštitom ili statusa člana njegove obitelji te potvrdu banke o broju tekućeg računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu.

Podnositelj zahtjeva obvezan je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu, potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a, potvrdu centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi, dok Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, kako se navodi,  podatke o ostvarenom ukupnom dohotku i drugim primanjima pribavlja od Porezne uprave službenim putem pa nije potrebno ostavljati dokaze o ostvarenom ukupnom dohotku kućanstva korisnika doplatka  za djecu od poslodavca, HZZ-a i HZZO-a.

Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik ako ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu  kućanstva mjesečno ne prelazi 70 posto proračunske osnovice, a ukupnim dohotkom kućanstva smatra se zbroj oporezivih dohodaka prema propisima o porezu na dohodak i drugih primitaka određenih Zakonom o doplatku za djecu koje ostvari korisnik i članovi njegovog kućanstva. Napomenimo kako je proračunska osnovica za 2019. godinu  3.326,00 kn kao i u prethodnoj godini, odnosno da dohodovni cenzus iznosi  2.328,20 kn po članu kućanstva.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij