Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Grada Kaštela raspisuje natječaj o dodjeli na korištenje javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska. Predmet natječaja su lokacije određene u Planu rasporeda pokretnih naprava – kioska u Gradu Kaštela koji se daju na korištenje na rok do 10 godina, s početnim iznosom zakupnine 50,00 kn/m2.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom gospodarskom djelatnošću na području Republike Hrvatske.

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe: ime i prezime ili naziv tvrtke, adresu, OIB, broj tekućeg ili žiro računa,
- broj lokacije za koju se ponuditelj natječe,
- original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu, odnosno original ili ovjerenu presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- ponuđeni iznos naknade za korištenje izražen u kunama,namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati,
- dokaz o pravu prvenstva (stari Ugovor o korištenju predmetne lokacije i sl.),
- dokaz da nema duga prema Gradu Kaštela po bilo kojoj osnovi

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja, te je ponudio najveći iznos naknade za korištenje. Protiv odluke Povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, stranka može podnijeti prigovor Gradonačelniku, u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Prigovor mora biti obrazložen i dostavljen u pisanom obliku.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja, a najkasnije u roku od 45 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Više informacija o načinu prijave i uvjetima natječaja pročitajte u priloženom dokumentu.

Natječaj o dodjeli na korištenje javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska

Izvor: Kastela.hr


KOMENTARI: