NADLEŽNI ODGOVARAJU
Tijekom protekla dva tjedna na našu je adresu stiglo nekoliko pitanja koja zanimaju građane Kaštela. U nastavku pogledajte i pitanja i odgovore nadležnih.

Koje su prednosti tunela kroz Kozjak, zašto se ide kroz centar Kozjaka u Kambelovcu, kad je poviše Sućurca, na podrucju kave, već sve devastirano te se može iskoristit područje kave za izgradnju tunela.  Time se dobije i izlazak iz tunela na križanje koje ide na predviđeni most za Split. S tunelom u Kambelovcu magistrala će se preopteretiti  prometom koji bi uglavnom išao na Dugopolje za Split. Novac Kaštelana se troši na skraćenje puta Splićanima do autoputa. Je li moguće napraviti referendum o tom pitanju i ako je, koliko se potpisa treba skupiti za odluku?

Tunel kroz Kozjak je građevina koja predstavlja dio zahvata koji se naziva "Spojna cesta čvor Vučevica-čvor Kaštel Kambelovac". Dakle predmetni zahvat u prostoru predstavlja spoj sa autoceste A1  do državne ceste D8, dakle od intersa je za Republiku Hrvatsku i definiran  je dokumentima prostornog uređenja i to: Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, Prostornim planom uređenja Grada Kaštela i Prostornim planom uređenja općine Klis.
Ovom prilikom potrebno je naglasiti da je Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije plan višeg reda u odnosu na Prostorni plan uređenja Grada Kaštela. Kako je isti ucrtan u prostornom planu SDŽ, a planovi gradova i općina unutar županije trebaju biti u skladu sa županijskim prostornim planom, tako je PPU Grada Kaštela u tom dijelu sukladan županijskom planu. Što se tiče aktivnosti koje su prethodile određivanju same trase predmetne spojne ceste u Županijski prostorni plan, trebali bi odgovor zatražiti od Županijskog zavoda za prostorno uređenje kao izrađivača predmetnog županijaskog plana. U pravilu, određivanju najoptimalnijeg položaja lokacije prometnice i tunela, prethode prometne studije kroz koju se valoriziraju određene varijante prije odabira najoptimalnije trase. Također prema dostupnim podacima za predmetni zahvat je provedena procjena utjecaja zahvata na okoliš i doneseno je Rješenje da je planirani zahvat  u prostoru prihvatljiv za okoliš - odgovor je iz Gradske uprave.

Ako možete pitati odgovorne u Gradskoj upravi zašto se javni poziv za dodjelu novih taksi dozvola rastegnuo na evo već  četiri mjeseca i još mu se uvijek ne nazire kraj?  Uvjetovali su kandidatima da moraju biti nezaposleni da bi ostvarili prednost, ljudi su davali otkaze na trenutnim poslovima i zatvarali postojeće firme i obrte da bi zadovoljili kriterije poziva, a sad ih netko mjesecima vuče za nos i sabotira.

Javni poziv za dodjelu novih taksi dozvola traje nešto duže jer se razmatra mogućnost dodjeljivanja više dozvola. Odluku o istom donosi Gradsko vijeće – kratko su odgovorili nadležni.

Poštovani, imam jedan upit za nadležne u Gradskoj upravi, a riječ je o pristupnoj cesti do planiranog reciklažnog dvorista u Rudinama koje naravno još nije gotovo. Zanima me pošto u svim pravilnicima koje sam imala priliku pročitatp, stoji da se mora osigurat ne smetan protok vozila do istog, tj. normalno funkcioniranje lokalnog stanovnistva, planiraju li izgradnju dvije trake da bi se promet mogao nesmetano odvijat jer jedom kad se dvorište zaista i otvori bit će pojačan promet kamiona,  a cesta u sadašnjem stanju nije u mogućnosti pružiti protok koji u pravilnicima stoji.  Još se ništa ne radi po tom pitanju pa nas stanovnike zanima hoće li i taj uvjet biti ispunjen?

Prema planu uređenja broj 4 (Rudine) predviđa se izgradnja dvotračne prometnice s nogostupima. Navedena će se izgraditi kada je odobri Gradsko vijeće. Trenutno nije u planu izgradnje komunalne infrastrukture, niti je uvjet za izgradnju reciklažnog dvorišta – još je jedan od odgovora iz Gradske uprave.

Prije 2-3 godine,  kada se nova škola Bijaći otvarala,  govorilo se da škola ima sve uvjete za cijelodnevni boravak djece i da će taj program uskoro početi s radom.  Zanima me zašto u školi Bijaći još uvijek  nema mogućnosti cijelodnevnog boravka djece,  a Grad i dalje sufinacira cijelodnevni boravak  kaštelanske djece u splitskim školama?"

Škola ima prostorne uvjete, no treba opremiti kuhinju, koja nije bila opremljena prije useljenja,  i zaposliti kuharice.
Opremanje treba osigurati osnivač, a to je Županija, a kad se ostvari taj uvjet , Ministarstvo treba odobriti zapošljavanje najmanje dvije kuharice.
Do sada smo poduzeli sve što je u našoj moći i navedeno je obećano…O planiranom vremenu realizacije odgovor potražite kod  pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, Tomislava Đonlića – odgovorila nam je ravnateljica škole Bijaći Jadranka Šošić, a odgovor županijskog pročelnika još nismo dobili.


KOMENTARI: