Turistička sezona je počela, a u skladu s tim bile su i najčešće teme pitanja naših čitatelja, na koje smo odgovore potražili kod nadležnih službi u Gradskoj upravi.

Odgovori upravitelja Vlastitog pogona, Ivana Čaglja

- Zašto na kaštelanskim plažama nema kabina za presvlačenje (puž) . Uvijek su bile postavljene od nekog sponzora, reklamne, ove godine ništa. Stvarno to nedostaje na plažama.

Kabine za presvlačenje postavljaju se ovih dana, odnosno bit će postavljene 21. i 22. lipnja.

- U jednom od prošlih odgovora kazano je da će srediti park pored Glazbene škole (Baletna škola) za sezonu, nije se ništa maklo, samo su pokosili travu od metra. Može li se makar pograbljati kamenje i počistiti malo?

Park pored glazbene škole je u međuvremenu počišćen i pograbljan.  Za veću sanaciju treba će znatna financijska sredstva.

- Zašto se prostor od Baletne škole do Tamarisa ne naspe i napravi prava normalna plaža?

Teško je definirati što je za nekog “normalna” plaža. Ovaj prostor ima sve sadržaje koji trebaju za ugodan boravak na plaži; komodnu pješčanu plažu, besplatne tuševe, kemijski WC, svlačionicu,  uređeni park, hlad i sjenu  od tamarina i borova, dječje sadržaje, dva restorana i hotel u blizini.  Dapače, plaža od Baletne škole, Male punte do Tamarisa je jedna od boljih plaža na prostoru grada Kaštela što pokazuje i golem broj svakodnevnih posjetitelja.
Ukoliko čitatelj misli da treba plažu nasuti na način  da tamo možemo dobiti višestruko veću površinu za kupanje onda moramo procjeniti je li takav sadržaj moguće na tom prostiru napraviti s obzirom na utjecaj mora,  uklapa li se u prostor, je li uopće potreban građanima na tom prostoru, kako će takav sadržaj utjecati na sadašnji način života?
Takav  projekt mora bit usklađen s prostornim planovima,   zahtjeva izradu projektne dokumentacije, ishođenje  građevinskih i ostalih dozvola. Dalje je pitanje je li tako  veliku plažu moguće formirati na tom prostoru s obzirom na pristup vozilima, mogućnost parkiranja i mogućnost postavljanja dodatnih plažnih sadržaja i prateće infrastrukture.
 Na kraju trebamo dobiti  suglasnosti  o utjecaju na okoliš i naravno pronaći značajna financijska sredstva za izgradnju te kasnije održavanje.

Odgovori pročelnice za komunalu, Marije Pelivan

- Poštovani, kada će te staviti svjetlosne (solarne) signale upozorenja na križanju Ceste dr. Franje Tuđmana s ulicom kojom se izlazi s Baletne. Na toj lokaciji česti su sudari, u zadnjih 30 godina makar jednom mjesečno. Dobar primjer rješavanja ovakvog problema je cesta Omiš – Podstrana.

Na križanju Ceste dr. Franje Tuđmana i Ulice don Frane Bege postoji horizontalna i vertikalna signalizacija. Problem će biti kvalitetnije riješen izgradnjom autobusnog ugibališta, čija izgradnja treba početi u ovoj godini.

- Hoće li Grad osigurati parking uz željeznicku stanicu u Kambelovcu, jer bi se broj korisnika prijevoza vlakom značajno povećao kada bi se osigurao parking uz istu.
Uz samu stanicu postoji par manjih parcela čijom kupovinom bi se omogućio parking korisnicima kolodvora te lakči dolazak putnika automobilom do stanice.

Grad je osigurao parking na gradskoj parceli u trenutku izgradnje željezničke postaje (sjeverno od pruge uz cestu).

- Na plaži Bile u Kaštel Štafiliću u zadnjih par dana svjedočimo postavljanju drvene kućice koja će po svemu sudeći biti neka vrsta ugostiteljskog objekta. Nedavno je izjavljeno da taj objekt ima koncesijsko odobrenje od Grada te da " prema Pravilniku o jednostavnim građevinama montažni objekti mogu se postavljati na javno prometnu površinu do 15 m2, što uključuje i pomorsko dobro." No, sada je uokolo montažnog objekta postavljen i plato koji premašuje navedenih dopuštenih 15 m2.
To nije jedina problematika ovog objekta. Zabrinjavajuće je i to što se na ovaj način devastira plaža, oduzima pravo na javni prostor i njegovo slobodno korištenje za građane i njihove goste. Neprimjerenost objekta leži i u nepostojanju sanitarnog čvora, a tamo gdje nema sanitarnog čvora postavljaju se kemijski wc-i ili još gore.. Treba li uopće istaknuti koliko je to neprimjereno za izgled jedne plaže. Ne samo zbog vizualnog izgleda nego i zbog neugodnih mirisa koji bi se mogli širiti. Ako postoji plan za ovakav način "uređenja" kaštelanskih plaža, ne bi li bilo uredu planski predviditi i jednu plažu koja će ostati mirnijeg karaktera? Jer vjerovali ili ne - postoje i ljudi koji dolaze na more radi mira
.

Na plaži Bile u  Kaštel Štafiliću postavljen je ugostiteljski objekt sukladno rješenju po kojemu objekt može imati do 15m2 i terasu do 30m2.  Druga nadležna tijela utvrđuju sanitarne i ostale uvjete. 

Odgovor pročelnika za graditeljstvo, Borisa Škare

- Kako je moguće da na području uz svetište Gospe Stomorije, u negrađevnoj zoni,  netko gradi stambeno poslovni objekt i na osnovu čega je izdana građevinska dozvola te tko vrši inspekciji nadzor  gradi li se prema dozvolama?

Izgradnja izvan građevinskog područja moguća je prema odredbama Prostornog plana uređenja Grada Kaštela (Službeni glasnik br.2/06, 2/09,2/12) što je regulirano odredbama članaka od 12 – 20. Predmetno zemljište nalazi se izvan građevinskog područja u zoni P2, prema planu namjene iz Prostornog plana uređenja Grada Kaštela. (Sl.gl. Grada Kaštela br.2/06. 2/09 2/12). Nadalje u člancima 13 i 14. između ostalog stoji:
Članak 13.
(1) Gospodarske građevine u funkciji poljodjelstva (biljna proizvodnja). Prostorni plan uređenja
Grada Kaštela određuje da se izvan građevinskih područja, a na poljoprivrednom ili drugom zemljištu koje se obrađuje i čiji vlasnik je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, minimalne površine 10000 m2 (zemljište minimalne površine 10000m2 mora biti jedna parcela), može graditi
gospodarska građevina ili sklop ukupne brutto razvijene površine do 250m2, maksimalno jedne
nadzemne etaže i maksimalne visine 4m do vijenca. Obvezan je kosi krov bez nadozida i pokrov
kupa kanalica ili crijep sličnog izgleda. Minimalna udaljenost od ruba čestice je 2m.
(2) Za gradnju gospodarskih građevina za poljodjelsku proizvodnju lokacijska dozvola utvrdit će se
temeljom idejnog rješenja koje će sadržavati osobito:
 - veličinu parcele i površinu zemljišta predviđenog za korištenje;
 - vrste proizvodnje koje će se na njemu organizirati;
 - tehnološko rješenje i kapaciteti;
 - razmještaj planiranih građevina;
 - pristup na prometnu površinu;
 - mogućnosti opremanja komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, način odvodnje,
odlaganje otpada i dr.);
 - potencijalni utjecaj na okoliš i mjere zaštite.
(3) Grad Kaštela će posebnom odlukom propisati dodatne uvjete kojima se dokazuje aktivno
obavljanje poljodjelske djelatnosti.

Članak 14.
(1) Gospodarsko stambeni kompleks u funkciji poljodjelstva (biljna proizvodnja) s
mogućnošću bavljenja agroturizmom. Ove građevine predstavljaju jednu građevinu ili grupu
građevina s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem, koje se mogu graditi na parceli najmanje
površine 10.000 m2 s osiguranim pristupom na prometnu površinu. Zemljište minimalne površine
10000m2 mora biti jedna parcela a njegov vlasnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
(2) U okviru gospodarsko-stambenog kompleksa se mogu graditi:
 - gospodarske prizemne građevine za potrebe poljodjelske proizvodnje, prerade i skladištenja
najveće brutto razvijene površine 250m2;
 - stambena građevina u kojoj se može organizirati prostor za potrebe seoskog turizma, najveće
bruto razvijene površine 300 m2 i visine do Po+P+1+kosi krov, maksimalna visina građevine
je 6,5 m od najniže kote uređenog terena do vijenca, minimalna udaljenost građevine od
granice čestice jednaka visini građevine do vijenca. Obvezan kosi krov bez nadozida i
luminara te kupa kanalica (ili sličan pokrov). Sljeme krova na kosom terenu (nagiba većeg od
10%) obavezno paralelno sa slojnicama i oblikovanje u skladu s tradicijskom gradnjom. U
okviru zemljišta u funkciji seoskog turizma potrebno je osigurati parkiranje prema standardu
1PM na 40m2 BRPN stambene građevine.
(3) Stambena građevina se ne može graditi na parceli ako na njoj već nisu izgrađeni ili se grade
građevine i sadržaji gospodarske namjene s kojima čine jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku
cjelinu.
(4) Za gradnju gospodarsko-stambenog kompleksa obvezna je izrada idejnog rješenja za lokacijsku
dozvolu kojim će se definirati:
 - veličinu parcele i površinu poljoprivrednog zemljišta predviđenog za korištenje;
 - vrste poljoprivredne proizvodnje koje će se na njemu organizirati;
 - tehnološko rješenje i kapaciteti;
 - razmještaj planiranih građevina i ostalih sadržaj na farmi;
 - pristup na prometnu površinu;
 - mogućnosti opremanja komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, način odvodnje,

Dakle, investitorica je temeljem Zakona o gradnji (NN br.153/13) i Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Kaštela i Odlukom o donošenju GUP-a Grada Kaštela  ishodila pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Što se tiče samog procesa izgradnje na terenu, nadzor nad izvođenjem građevinskih radova sukladno Građevinskoj dozvoli, te utvrđivanja točnih činjenica na konkretnoj lokaciji nije u nadležnosti ovog upravnog Odjela već je u nadležnosti građevinske inspekcije.


KOMENTARI: