OD 15. LIPNJA NA SNAZI NOVA ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI RADOVA
Građevinski radovi duž Kaštela, na nekim područjima čak i na objektima u prvom redu do mora, u punom su jeku, no za koji bi dan, sukladno Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova na području grada Kaštela, sva takva gradilišta trebala utihnuti, a turistički djelatnici, za razliku od prethodnih godina, odahnuti.

Naime, novom  Odlukom  o privremenoj zabrani  izvođenja građevinskih radova, donesenoj koncem prošle godine, u vremenu od 15. lipnja do 14. srpnja, te od  16. kolovoza do 15. rujna zabranjuju se svi radovi koji se izvode na objektima  ili zemljištima čiji se rub nalazi na udaljenosti manjoj od sto metara od objekata u kojem se odvija turistička ili ugostiteljska djelatnost.

Radovi koji su zabranjeni, dakako, usklađeni su sa Zakonom o gradnji, a odnose se na izgradnju konstrukcija građevine, uključujući i zemljane, ali i unutarnje građevinske radove na izradi podloga, nosivih konstruktivnih zidova, međukatnih konstrukcija, betoniranje, te izradu krovnih konstrukcija neovisno o načinu gradnje. U razdoblju, pak,  od  15. srpnja do 15. kolovoza uvodi se potpuna zabrana radova, točnije Odluka o zabrani građenja vrijedni za cijelo područje grada, ukoliko se radovi izvode na objektu ili zemljištu.

Zabrane iz ove Odluke ne odnose se jedino na radove za čije je izvođenje utvrđen državni interes, građevine koje se uklanjaju na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, hitne radove na popravku objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture, nužne radove na popravcima građevina kada zbog njihova oštećenja postoji opasnost za život ljudi, kao i građevine za koje  se odlukom gradonačelnika utvrdi kako se radi o projektima od posebnog interesa.

Nadzor nad njenim provođenjem, kao i u godinama ranije, vršiti će komunalno redarstvo, a propisane kazne temeljem Zakona o građenju za sve one koji se ove Odluke ne budu pridržavali, odnosno ogluše se na naređenje komunalnih redara o privremenoj obustavi  izvođenja radova,  iznose od 25 do 50 tisuća kuna za pravne, te od 15 do 30 tisuća za fizičke osobe.

Portalovi fotografi će idući tjedan obići Kaštela te napraviti fotogaleriju objekata na kojima se, usprkos zabrani,  još uvijek odvijaju građevinski radovi.


KOMENTARI: