hren
JAVNI POZIV UDRUGAMA, GRAÐANIMA I USTANOVAMA
Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o tehničkoj kulturi, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o udrugama i Zakona o proračunu, objavljuje poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Kaštela  za 2012. godinu su javne potrebe u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi i programi udruga građana. Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Kaštela  su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Kaštela , a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2011. godinu, Grad Kaštela  će u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2012. godinu uvrstiti:

U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA
1. sufinanciranje standarda predškolskog odgoja,
2. izgradnja, adaptacija i opremanje objekata predškolskih ustanova

U PODRUČJU ŠKOLSTVA
1. programe unapređivanja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja
2. programe prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži

U PODRUČJU KULTURE
A. redovnu djelatnost ustanova kulture,  udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Kaštela kao i onih utvrđenih zakonom u slijedećim kulturnim djelatnostima:
1. muzejska i galerijska djelatnost (izložbe),
2. filmska djelatnost,
3. scenska djelatnost,
4. glazbena i plesna djelatnost,
5. likovna djelatnost,
6. književna, knjižnična i nakladnička djelatnost,
7. poticanje tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma,
8. urbana kultura i kultura mladih,
9. podizanje kulture življenja,
10. zaštita i očuvanje kulturne baštine,
11. međugradska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja,
12. manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,

U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE
A. programe  korisnika u tehničkoj kulturi:
1. programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih,
tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
2. organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i sl.),
3. ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture,

U PODRUČJU UDRUGA GRAÐANA
1. programe udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, veteranskih udruga, udruga koji skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, prevencije kroničnih oboljenja, zaraznih bolesti i ovisnosti,  ostale programe namijenjene zaštiti zdravlja, zaštiti i očuvanju okoliša i prirodne baštine.

PRIORITET ZA FINANCIRANJE PROGRAMA IMAJU PROGRAMI KOJI ISPUNJAVAJU KRITERIJE:
a) jasnoća, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju
b) stručne i umjetničke reference programa
c) kvaliteta dosadašnjeg rada, ugled, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja
d) sustavnost u programskom kontinuitetu i poticajni rezultati
e) poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti
e) značenje za razvoj i poticanje kulture grada
f) programi koji imaju sociokulturni ili ekološko kulturni značaj
g) programi usmjereni na međugradsku i međunarodnu suradnju kojoj je osiguran repricotitet
h) edukacijski programi koji imaju osigurane ili predviđene ostale izvore financiranja

Prijedloge programa mogu predlagati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi, moraju sadržavati program od interesa za Grad Kaštela i moraju sadržavati:
1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Grada Kaštela, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora, kao i dokaz o registraciji udruge, ustanove ili trgovačkog društva.

Dosadašnji korisnici proračunskih sredstava obvezni su uz Prijavu po ovom Pozivu priložiti i
financijsko izvješće o utrošenim sredstvima koja su dobili od Grada Kaštela za 2010 godinu ukoliko to nisu učinili ranije.

Obrazložene prijedloge, predlagatelji trebaju obvezno dostaviti na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Upravnom odjelu za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade ili na web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr

Na navedenoj web stranici Grada Kaštela nalaze se Kriteriji za ocjenjivanje programa u kulturi koje je utvrdilo Kulturno vijeće Grada Kaštela.

Programe javnih potreba Grada Kaštela u društvenim djelatnostima donosi Gradsko vijeće Grada Kaštela.

Program javnih potreba u športu Grada Kaštela donosi Gradsko vijeće Grada Kaštela na prijedlog Zajednice športskih udruga Grada Kaštela.

Pozivaju se predlagatelji programa da dostave prijedloge programa na propisanoj prijavnici u
skladu sa sadržajem ovog poziva u zatvorenoj omotnici,  u dva primjerka, s naznakom:" Prijedlog programa u društvenim djelatnostima – ne otvaraj",  od 9. rujna 2011. do zaključno 21. listopada 2011. godine na adresu:
Grad Kaštela
Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove,  društvene djelatnosti, branitelje i mlade
Braće Radić 1.
21 212 Kaštel Sućurac

Uz prijavnicu obvezno dostaviti dokaz o pravnoj osobnosti : izvadak iz registra trgovačkog suda (izvornik ili preslik) ili izvadak iz registra obrtnika (preslik obrtnice) ili  rješenje o upisu u registar udruga (preslik ne stariji od 6 mjeseci)) ili rješenje o upisu u registar umjetničkih organizacija (preslik) za pravne osobe ili rješenje o statusu samostalnog umjetnika (preslik) ili domovnica (preslik ) za fizičke osobe.

Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće biti
razmatrani ni uvršteni u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Kaštela za 2012. godinu.

Pročelnik:
Darko Opačak. dipl.iur.

Prijavnicu za programe u kulturi možete skinuti OVDJE
Prijavnicu za ostale programe možete skinuti OVDJE


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij